menu

love new life

040pretecho

24 weken zwanger

Geweldig om te zien dat ons kindje dezelfde neus heeft als zijn papa.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen 040pretecho, gevestigd te (5623 CC) Eindhoven, Pianostraat 4, en de cliënt (opdrachtgever), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen 040pretecho en de cliënt.

Overeenkomst

Het laten maken van een pretecho geschiedt uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt. Na het maken van een (telefonische) afspraak voor het laten maken van een pretecho ontvangt de cliënt een schriftelijke bevestiging (per e-mail), waarbij gelijktijdig deze algemene voorwaarden zullen worden meegezonden. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat 040pretecho de opdracht/afspraak schriftelijk (al dan niet per e-mail) heeft bevestigd aan de cliënt. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. De overeenkomst is geen geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

Doel pretecho

Het doel van een echo bij 040pretecho is het via echografische technieken zichtbaar maken van het ongeboren kind voor niet medische doeleinden. Geen enkele uitspraak gedaan voor, tijdens of na het bezoek mag worden uitgelegd als een medisch oordeel. Cliënt beseft dat de betreffende persoon die de echo afneemt geen uitspraken zal doen wat betreft de gezondheid van het ongeboren kind. In geen geval wordt bewust gezocht naar afwijkingen. Indien er sprake mocht zijn van een, naar inzicht van 040pretecho, afwijkend echobeeld dan zal dit na expliciete toestemming van de cliënt teruggekoppeld worden naar de behandeld verloskundige of arts.

Vanaf veertien weken kan eventueel worden gekeken naar het geslacht. Bij geslachtsbepaling kan echter nooit 100% zekerheid worden gegeven.

Beperking aansprakelijkheid

040pretecho is niet aansprakelijk voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen van het kind, noch voor eventueel achteraf gebleken afwijkingen. 040pretecho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve inschatting van het geslacht. 040pretecho is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.
040pretecho is niet aansprakelijk voor enige schade – in welke vorm dan ook – aan opdrachtgever en/of het (ongeboren) kind, noch voor daaruit voorvloeiende kosten en/of vergoedingen. Client vrijwaart 040pretecho tevens voor enige aanspraak van derden hieromtrent. Bovengenoemde uitsluitingen van de aansprakelijkheid zien niet op gevallen waarin sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens 040pretecho.

Kwaliteit en veiligheid

Echoscopie wordt al meer dan vijfentwintig jaar op grote schaal toegepast. Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek géén nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen.

Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur.

040pretecho werkt uitsluitend met goed opgeleide professionele echoscopisten. In alle gevallen wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk eindresultaat.

Omdat het uiteindelijke resultaat van het consult – zeker in geval van driedimensionale (3D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de positie, ligging en de beweeglijkheid van het ongeboren kindje, de hoeveelheid vruchtwater en de lichaamsbouw van de moeder kan er door 040pretecho geen garantie worden gegeven. Ook niet met betrekking tot de kwaliteit van het beeldmateriaal. 040pretecho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet of niet correcte werking van de door 040pretecho gebruikte opslagmedia. 040pretecho kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook door cliënt elders kan worden afgespeeld.

Vertrouwelijkheid

De echoscopisten van 040pretecho gaan vertrouwelijk om met alle informatie die hen kenbaar wordt in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Tarief, betaling en annulering

Bij het maken van de afspraak wordt gekozen voor een echo tegen een overeengekomen prijs. Betaling is contant/per pin verschuldigd direct na afloop van het bezoek. Bij het niet voldoen aan de betalingscondities is 040pretecho gerechtigd het beeldmateriaal betreffende de echo onder zich te houden.

Annulering door de cliënt dient minimaal 48 uur (2 werkdagen) voor de aanvang van het consult plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

Restituties vinden niet plaats bij ontevredenheid van de cliënt. Cliënt kan uiteraard te allen tijde een nieuwe afspraak maken. 

Overmacht

Indien in geval van overmacht aan de zijde van 040pretecho een reeds bevestigde afspraak geen verdere doorgang kan vinden wordt haar verplichting opgeschort dan wel geannuleerd. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen en/of materialen waardoor
het voor 040pretecho onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt om de overeenkomst na te komen, dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de opdrachtgever kan worden gevergd. In geval van overmacht is 040pretecho bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht heeft op schadevergoeding.

Auteursrecht

Zonder schriftelijke toestemming van 040pretecho is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld- en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik. 040pretecho verstrekt beeld- en/of geluidsmateriaal zonder schriftelijke toestemming van de cliënt niet aan (een) derde(n). Het beeld- en/of geluidsmateriaal wordt zonder toestemming van de cliënt ook niet voor reclamedoeleinden gebruikt.   

Algemene bepalingen

Op de tussen 040pretecho en opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het Nederlandse recht van toepassing. 
Alle geschillen die voortvloeien uit de (niet-nakoming van de) overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven.

 

 

Pretecho Eindhoven

040pretecho

☎ 040 241 98 41

logo 040pretecho

Pretecho locaties

Eindhoven Noord - Pisanostraat 4

Eindhoven Zuid - Biesven 1

040pretecho is onderdeel van 040verloskunde

Afspraak maken


Belangrijk informatie


voorwaarden | ©2004-2024 040pretecho